home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

cron daemon / crontab command / at

achtergrond: ubuntu howto cron
achtergrond: tuxradar.com/content/automate-linux-cron-and-anacron
 

opdracht:

schrijf een script (als root) dat een backup maakt van /home en alles erin op een extra harde schijf (/dev/sdb), geformatteerd in ext3 en gemount in /backup. Gebruik tar.bz2 formaat.
 

 1. aanmaken van de harde schijf
   
  In uw virtuele omgeving verbind je een extra harde schijf van 100GB aan je virtuele machine.
   
  Na opstarten doe je een gdisk op die harde schijf en maak je 1 enkele partitie over de volledige schijf:
   
  $ sudo parted /dev/sdb print
  [sudo] password for bert: 
  Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
  Disk /dev/sdb: 107GB
  Sector size (logical/physical): 512B/512B
  Partition Table: gpt
   
  Number Start  End  Size  File system Name       Flags
  1   1049kB 107GB 107GB ext3     Linux filesystem

   
  Formatteer daarna in ext3 of ext4:
   
  $ sudo mkfs.ext3 /dev/sdb1

  mke2fs 1.42.9 (4-Feb-2014)
  Filesystem label=
  OS type: Linux
  Block size=4096 (log=2)
  Fragment size=4096 (log=2)
  Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
  6553600 inodes, 26214139 blocks
  1310706 blocks (5.00%) reserved for the super user
  First data block=0
  Maximum filesystem blocks=4294967296
  800 block groups
  32768 blocks per group, 32768 fragments per group
  8192 inodes per group
  Superblock backups stored on blocks: 
  32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208, 
  4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872
  Allocating group tables: done              
  Writing inode tables: done              
  Creating journal (32768 blocks): done
  Writing superblocks and filesystem accounting information: done 

   
  Maak een mountpoint, /backup
  plaats /dev/sdb1 daarna in /etc/fstab:
   
  $ sudo mkdir /backup
   
  $ sudo vim /etc/fstab

  # <file system> <mount point>  <type> <options>    <dump> <pass>
  # / was on /dev/sda1 during installation
  UUID=990f7a23-5364-4fde-8edf-83e213ae88af /        ext4  errors=remount-ro 0    1
   
  # we zetten de 100G backup disk onderaan ...
  /dev/sdb1  /backup ext3  defaults  0  0

  Met sudo mount -a kun je de fstab testen,
  met df kun je zien of het gelukt is ...
  Als je linux heropstart, ben je zeker dat het gelukt (of mislukt) is ...
   

 2. crontab
   
  We voeren crontab -e uit als sudo:
   
  $ sudo crontab -e
  # Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
  #
  # For example, you can run a backup of all your user accounts
  # at 5 a.m every week with:
  # 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
  #
  # For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
  #
  # m h dom mon dow  command
  *  *  *  *  *   /etc/cron.d/backup.sh
  * every minute
  * every hour
  * every day of month
  * every month
  * every day of week (0 is sunday, 1 is monday, ... 6 is saturday and 7 is sunday again)

   
  We hebben een script, backup.sh geplaatst in de directory, /etc/cron.d

  #!/bin/bash
  #
  # starting backup
  filenaam="homebu-$(date +"%m-%d-%Y-%T").tar.bz2"
  echo $filenaam
  tar -cvjf /backup/$filenaam /home
  # end of backup
  • let op: crontab zal meestal geen script uitvoeren zonder shebang
   #!/bin/bash
  • in het script introduceren we een variabele filenaam waarin we een datum en tijd plaatsen.
   filenaam="homebu-$(date +"%m-%d-%Y-%T").tar.bz2"
  • de eigenlijke backup is een tar -cvj die een bzip2 bestand maakt van /home,
   tar -cvjf /backup/$filenaam /home
    
   test je script met:
   $ sudo /etc/cron.d/backup.sh
    
 3. crontab testen
   
  Om te testen hebben we daarnet aan crontab -e gevraagd
  om elke minuut een backup uit te voeren ...
  We kunnen vervolgens kijken of die backup gemaakt is ...
   
  je kan dat monitoren met watch:
  user@mint18-201 ~ $ watch ls -l /backup/
  Every 2.0 seconds: ls -l /backup/            Wed Jan 24 14:27:48 2018
  total 1280132
  -rw-r--r-- 1 root root 738612817 Jan 24 14:14 homebu-01-24-2018-14:12:07.tar.bz2
  -rw-r--r-- 1 root root 152361487 Jan 24 14:18 homebu-01-24-2018-14:17:49.tar.bz2
  -rw-r--r-- 1 root root 152359444 Jan 24 14:22 homebu-01-24-2018-14:22:01.tar.bz2
  -rw-r--r-- 1 root root 152359444 Jan 24 14:24 homebu-01-24-2018-14:24:01.tar.bz2
  -rw-r--r-- 1 root root 115130368 Jan 24 14:25 homebu-01-24-2018-14:25:01.tar.bz2
  drwx------ 2 root root   16384 Jan 24 14:00 lost+found

  zodra de backups verschijnen (dat gaat nogal vooruit, ... elke minuut) ...
  kun je de crontab instellen op een normale dagelijkse of wekelijkse frequentie ...

  #
  # m h dom mon dow  command
  23 4 * * 2 /etc/cron.d/backup.sh
   
  ## 23 4 * * 2: elke dinsdag om 4u23 am

  Tenslotte moeten we de tar-backup onderzoeken:

  • eerst met tar -tvf <filenaam>
  • daarna kun je een restore doen naar een testdirectory om zeker te zijn dat je backup compleet is
  • backups moeten regelmatig worden getest en gerestored om te zien of het proces loopt zoals voorzien.
    
   In mijn geval zijn er problemen: een backup testen of terugzetten loopt vast op de ":" (dubbele punt) in de file-naam:
    
   $ sudo tar -tvf homebu-01-24-2018-14\:34\:01.tar.bz2
   tar: Cannot connect to homebu-01-24-2018-14: resolve failed
    
   Dit kunnen we oplossen met de optie --force-local:
   $  sudo tar -xvf "homebu-01-24-2018-14:34:01.tar.bz2" --force-local
    
 4. alternatieve crontab
   
  De crontab -e is een per user scheduler.
  Deze kan je eventueel vinden in /var/spool/cron/crontabs/
   
  De /etc/crontab is een algemene scheduler, vooral voor systeemprocessen. Die zou je ook kunnen gebruiken voor backups.
   
  Een moderne linux-omgeving voorziet bovendien in enkele directories:
  drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 4 02:30 /etc/cron.daily
  drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec 13 2016 /etc/cron.hourly
  drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec 13 2016 /etc/cron.monthly
  drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 19 10:06 /etc/cron.weekly

  waarin je gratuit scripts kunt plaatsen die dan zonder enige configuratie automatisch elk uur, dag week of maand worden uitgevoerd. Het volstaat je script in één van deze directories te plaatsen. Het script moet dan wel aan enkele stricte voorwaarden voldoen:
   
  As you've probably seen in the comments to your question, the cronjobs in /etc/cron.hourly (and the other, similar directories) are executed by run-parts. run-parts is a little picky about filenames. By default it doesn't execute files whose filenames contain anything other than (all of those from ASCII)

  • uppercase letters
  • lowercase letters
  • digits
  • underscores
  • dashes ("minus signs")
    
   So if your script has a filename of for example "myscript.sh", it just is ignored, because run-parts does not like the dot. --- Apr 19 '15 at 22:05 -- Henning Kockerbeck
    
 5. syslog
   
  tail -f laat dynamisch de staart van een bestand zien, in dit geval de /var/log/syslog
   
  $ sudo tail -f /var/log/syslog
  Dec 1 10:03:01 apa-ub14 CRON[1953]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
  Dec 1 10:11:01 apa-ub14 cron[1945]: (*system*) RELOAD (/etc/crontab)
  Dec 1 10:17:01 apa-ub14 CRON[1977]: (root) CMD (  cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
  Dec 1 10:23:15 apa-ub14 kernel: [59003.611457] init: cron main process (1945) killed by TERM signal
  Dec 1 10:23:15 apa-ub14 cron[2115]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
  Dec 1 10:23:15 apa-ub14 cron[2116]: (CRON) STARTUP (fork ok)
  Dec 1 10:23:15 apa-ub14 cron[2116]: (CRON) INFO (Skipping @reboot jobs -- not system startup)
  Dec 1 10:25:01 apa-ub14 CRON[2199]: (root) CMD (  cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
  Dec 1 10:28:01 apa-ub14 cron[2116]: (*system*) RELOAD (/etc/crontab)
  Dec 1 10:30:01 apa-ub14 CRON[2333]: (root) CMD (  cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
  Dec 1 10:35:01 apa-ub14 CRON[2362]: (root) CMD (  cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)

   
  In deze syslog is o.a. te zien wanneer er een cron-job wordt uitgevoerd.
  In het voorbeeld werd cron.hourly verchillende keren kort na mekaar uitgevoerd. Om te debuggen hadden we in de /etc/crontab telkens opnieuw het tijdstip van aangepast:
   
  17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
   
  Hoewel cron-hourly perfect liep werd ons script toch niet uitgevoerd.
  Het script was executable, eigendom van root, had een shebang, maar bevatte een punt in de filenaam, en dat mag niet ...
   

 6. at
   
  http://www.computerhope.com/unix/uat.htm