home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

apache2-php-mysql (ubuntu server 22.04 en vorige)

ubuntu LAMP server met wordpress

 
noot: toevoegen 2023-24: language and characterset
 
We gaan in deze oefening wordpress installeren in de default apache directory van een UBUNTU-22.04 server. We testen vanaf een Linux-Mint client.
 

 1. netwerk
   
  We werken eerst in NAT: om de ubuntu te installeren, ...
  Daarna plaatsen we de ubuntu-server in een NAT-netwerk in virtualbox.
   
  In wat volgt kiezen we voor een virtualbox natnetwerk (172.19.150.0/24).
  We plaatsen de LinuxMINT hier ook in; op die manier kunnen we de grafische element van de website testen.
  We testen de website(s) op een linux-mint client in virtualbox NATNET, samen met de ubuntu in NATNET.
   
 2. software installatie
   
  op de server:
  $ sudo apt-get install php php-cgi libapache2-mod-php php-common php-pear php-mbstring mysql-server mysql-client apache2 php-mysql
   
  Na de installatie testen we de default website op ip-adres in firefox op mint-client. We zien dan de standaard UBUNTU index.html.
   
 3. testen van php
   
  Op de server gaan we naar de /var/www/html directory, en we voegen een bestand index.php toe:
   
  $ cd /var/www/html
  $ sudo pico index.php
   
  We zetten het volgende in dit bestand:
  <html>
  <head></head>
  <body>
  <h2>Today is
  <?php
  echo date('l jS \of F Y h:i:s A');
  ?>
  </h2>
  <br /><br />
  <b>So who do you think you are, ...?</b>
  <br /><br />
  <i>
  <?php
  // print output
  $hostname=gethostname();
  echo "My name is $hostname but most people call me <b>The Server</b>!";
  ?>
  </i>
  </body>
  </html> 

  Als we nu op de client surfen naar http:\\172.16.0.1\index.php zouden we het volgende moeten zien:

  Today is Friday 3rd of June 2016 03:25:24 PM
  So who do you think you are, ...?
  My name is ubu1604-webs but most people call me The Server!

  Als je dit ziet werkt php.
   
  Als je daarentegen de code ziet, of als firefox vraagt het bestand op te slaan is er iets mis gegaan.
  Misschien moet je dan php op Apache2 enablen met sudo a2enconf php7.2-cgi
   

 4. mySQL command line interface
   
  Als we straks wordpress willen installeren, moeten we voor wordpress een database aanmaken. Leren werken met MySQL is dn een MUST:
  http://linux800.be/services/services-adv-2/mysql-cli
   
 5. wordpress
   
  We moeten wordpress downloaden vanaf onze server. Daartoe zoeken we een download (liefst een tar.gz) met een browser, en rechtsklikken we "copy link location". Daarna gaan we in onze ubuntu server en paste-n we de download-link achter wget.
   
  $ cd /var/www/html
  $ sudo wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
  --2016-06-03 15:32:50-- https://wordpress.org/latest.tar.gz
  Resolving wordpress.org (wordpress.org)... 66.155.40.250, 66.155.40.249
  Connecting to wordpress.org (wordpress.org)|66.155.40.250|:443... connected.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: 7770470 (7.4M) [application/octet-stream]
  Saving to: ‘latest.tar.gz’
  100%[====================================================>] 7,770,470  445KB/s  in 31s  
  2016-06-03 15:33:22 (243 KB/s) - ‘latest.tar.gz’ saved [7770470/7770470]

  Vervolgens unzippen we dit bestand met:
   
  $ sudo tar -xvzf latest.tar.gz

  wordpress/
  wordpress/wp-settings.php
  wordpress/wp-cron.php
  wordpress/wp-comments-post.php
  wordpress/wp-activate.php
  wordpress/wp-admin/
  wordpress/wp-admin/link-parse-opml.php
  wordpress/wp-admin/js/
  wordpress/wp-admin/js/editor.js
  wordpress/wp-admin/js/user-profile.min.js

  Onze website zit nu in de folder. We zouden nu wordpress kunnen installeren via firefox met URL http://172.16.0.1/wordpress/
   
  MAAR ... we moeten nog een database aanmaken en rechten toekennen aan een USER om wordpress te kunnen installeren ..
   

 6. mysql
   
  We gaan in de CLI van mysql ...
   
  $ mysql -u root -p mysql
  Enter password: x-x-x-x-x
  Reading table information for completion of table and column names
  You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
  Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
  Your MySQL connection id is 73
  Server version: 5.5.49-0ubuntu0.14.04.1 (Ubuntu)
  Copyright (c) 2000, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
  Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
   
  mysql> create database wpress;
  Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
   
  mysql> use wpress;
  Database changed
   
  mysql> CREATE USER 'wpuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'sdf12345';
  Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
   
  mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'wpuser'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
  Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
   
  mysql> exit;
  Bye

   

 7. wordpress install
   
  In firefox http://172.16.0.1/wordpress/
  ...
  Maar de install werkt niet, we krijgen een scherm waarin gevraagd wordt een config.php zelf in te vullen. Apache-php heeft blijkbaar nog geen schrijfrechten. Mischienhelpt een chown:
   
  $ cd /var/www/html/
  $ sudo chown -R www-data:www-data wordpress
   
  ... en daarna lukt alles ...
   
 8. bert's notes march 2022
   
  (1) netwerk: ubuntu bridged (dhcp) -- lxmint bridged of nat dhcp
  (2) software installed:
   apache2
  lynx 
  php
  mysql-client
  mysql-server
  php-pear php-mbstring php-mysql
  (3) apache2 herstart
  (3a) testen van index.php 
  "My name is ubu20 but most people call me The Server!"
  (3b) played with mysql cmd-line
  (4) wordpress gedownload
  wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
  in /var/www/html en ge-untarred op deze plaats
  --> /var/www/html/wordpress is created en gevuld
  (5) we zien een website: http://ubuntu/wordpress/wp-admin/setup-config.php
  Welcome to WordPress. Before getting started, we need some information on the database. You will need to know the following items before proceeding.
  Database name
  Database username
  Database password
  Database host
  Table prefix (if you want to run more than one WordPress in a single database)
  (6) sudo chown www-data:www-data -R wordpress/
  (7) follow the install ... 

   

 9. phpBB3 install
   
  Als oefening kan je phpBB3 installeren in een directory naast wordpress:
   
  $ cd /var/www/html
  $ sudo wget https://download.phpbb.com/pub/release/3.3/3.3.3/phpBB-3.3.3.zip
  $ sudo unzip phpBB-3.3.3.zip
  ...