home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

apache2 virtual name-hosts in RH8

 

 1. snapshot
   
  Maak een clone van een RH8 en zet je netwerk bridged.
  Zorg ook voor een virtuale Mint20, eveneens net-bridged.
    
 2. netwerk
   
  kijk je netwerksettings na,
  geef de server een vast ip-address, gateway en dns-nameservers:
   
  $ cat/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3
  TYPE="Ethernet"
  BOOTPROTO="none"
  IPADDR=10.28.101.14
  NETMASK=255.255.255.0
  GATEWAY=10.28.101.254
  DNS1=8.8.8.8
  DEFROUTE="yes"
  IPV4_FAILURE_FATAL="no"
  IPV6INIT="yes"
  IPV6_AUTOCONF="yes"
  IPV6_DEFROUTE="yes"
  IPV6_FAILURE_FATAL="no"
  NAME="enp0s3"
  UUID="e0ecee8e-33ea-4c10-a0bf-f624e354165d"
  DEVICE="enp0s3"
  ONBOOT="yes"
  PEERDNS="yes"
  PEERROUTES="yes"
  IPV6_PEERDNS="yes"
  IPV6_PEERROUTES="yes"
  IPV6_PRIVACY="no"

   

 3. apache2
   
  Installeer apache2 op RH8:
  $ sudo yum install httpd
   
  Start de apache2 server:
  $ sudo systemctl start httpd
   
  Enable de service bij opstarten:
  $ sudo systemctl enable httpd
  Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service to /usr/lib/systemd/system/httpd.service
   
  Test default website:
  $ lynx localhost
  Apache HTTP Server Test Page powered by RH8 (p1 of 3)
  Testing 123..
  This page is used to test the proper operation of the Apache HTTP server after it has been installed. If you can read this page it means that this site is working properly. This server is powered by RH8.
  Just visiting?

   

 4. domeinen in /etc/hosts
   
  Echte domeinen worden toegevoegd aan DNS-servers. We zouden ook kunnen werken met een lokale DNS-test-server, maar deze is niet altijd beschikbaar. Daarom passen we de file /etc/hosts aan om de virtuele domeinen te kunnen testen op onze server:
  $ sudo vim /etc/hosts
  127.0.0.1  localhost localhost.localdomain syntra.com www.syntra.com
  ::1     localhost localhost.localdomain 

   

 5. RH8 firewall
   
  • Met het volgende commando kijken we naar de protocollen die toegelaten zijn in de zone public:
   $ sudo firewall-cmd --zone public --list-all
    
  • Met het volgende commando voegen we de service HTTP permanent toe aan de zone public:
   $ sudo firewall-cmd --add-service http --zone public --permanent
    
  • Met dit laatste commando voeren we de wijzigingen uit:
   $ sudo firewall-cmd --reload
    
 6. apache2 configuratie
   
  In centOS is de apache2 configuratie nog een groot monolytisch blok.
  We moeten toegang verlenen aan websites op een alternatieve plaats:
  $ sudo vim /etc/httpd/conf/httpd.conf
   
  ergens in de buurt van regel 159, onder de toegangsdeclaratie van /var/www/html moet je toegang verlenen aan /users-www

  #
  # Controls who can get stuff from this server.
  #
  Require all granted
  </Directory>
   
  # toegevoegd om virtual hosts toe te laten vanaf /home
  <Directory /users-www>
  Options Indexes FollowSymLinks
  AllowOverride All
  Require all granted
  </Directory>
   
  #
  # DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a directory
  # is requested.
  #
  <IfModule dir_module>
  DirectoryIndex index.html
  </IfModule>

  kijk even onderaan httpd.conf

  # Supplemental configuration
  #
  # Load config files in the "/etc/httpd/conf.d" directory, if any.
  IncludeOptional conf.d/*.conf

  we kunnen virtual host configuratie files toevoegen in deze directory, zolang ze maar een suffix .conf hebben.

 7. users & webspace
   
  we creeren een user syntra.com, toekomstige eigenaar van het domein syntra.com,
  en we zetten een minimalistische default website in een subdirectory ~/Public.
  $ sudo mkdir /users-www
  $ sudo useradd -m syntra.com --home-dir /users-www/syntra.com
  $ sudo su syntra.com
  $ cd
  $ pwd
  /users-www/syntra.com
  $ mkdir Public
  $ echo syntra.com > Public/index.html
  $ cat Public/index.html 
  syntra.com

  Echte virtual hosts op een internet webserver worden benaderd via virtuele user-accounts. Die hebben dan ook geen home-directory. Ze bevinden zich meestal in een database.
   

 8. virtuele web-host
   
  zet een virtual-host configuratie file in de directory /etc/httpd/conf.d:
  $ cd /etc/httpd/conf.d
  $ sudo vim syntra.com.conf
  <VirtualHost *:80>
  ServerName syntra.com
  ServerAlias www.syntra.com
  DocumentRoot /users-www/syntra.com/Public
  </VirtualHost>

   

 9. testen
   
  herstart apache2:
  $ sudo systemctl restart httpd
   
  test de service:
  $ sudo systemctl status httpd.service -l
  ● httpd.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Fri 2016-04-15 13:53:22 CEST; 1min 53s ago
   Docs: man:httpd(8)
      man:apachectl(8)
  Process: 11624 ExecStop=/bin/kill -WINCH ${MAINPID} (code=exited, status=1/FAILURE)
  Main PID: 11642 (httpd)
  Status: "Total requests: 0; Current requests/sec: 0; Current traffic:  0 B/sec"
  CGroup: /system.slice/httpd.service
      ├─11642 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
      ├─11643 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
      ├─11644 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
      ├─11645 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
      ├─11646 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
      └─11647 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
  Apr 15 13:53:22 localhost.localdomain systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
  Apr 15 13:53:22 localhost.localdomain httpd[11642]: AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using localhost.localdomain. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
  Apr 15 13:53:22 localhost.localdomain systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.

  test de website:
  $ lynx syntra.com
  Alert!: HTTP/1.1 -- 403 Forbidden
  You don't have permission to access / on this server
   
  Misschien staan de permissions fout:
  $ sudo ls -l /users-www
  drwx------. 3 syntra.com syntra.com 92 Apr 15 19:17 syntra.com
   
  We corrigeren de permissions:
  $ sudo chmod 755 /users-www/syntra.com
   
  Helaas is dit niet voldoende ...
  In de log files vinden we het volgende terug:

  sudo less /var/log/httpd/error_log
  [Fri Apr 15 19:36:18.697536 2016] [core:error] [pid 2555] 
  (13)Permission denied: [client 127.0.0.1:51635] 
  AH00035: access to /index.html denied

  We vermoeden dat deze error te maken heeft met de SElinux veiligheidsmodule.
  Om dit vermoeden te testen heffen we de veiligheid tijdelijk op met:
  $ sudo setenforce 0
  We kijken nu naar de website ... 
  $ lynx syntra.com
  syntra.com
    En die werkt.
   
  Daarna schakelen we de veiligheid terug in met:
    $ sudo setenforce 1
    En de website werkt weer niet meer.
  Om alles correct te laten werken moeten we de service httpd en de directory /users-www met elkaar verbinden.
   

 10. SElinux configureren.
   
  We moeten eerst policy utilities installeren:
  $ sudo yum install policycoreutils-python
   
  De volgende twee commando's geven correcte toegang van httpd aan /users-www
  $ sudo semanage fcontext --add --type httpd_sys_content_t "/users-www(/.*)?"
  $ sudo restorecon -Rv /users-www 

  Als we nu testen (setenforce staat nog steeds op 1) werkt de website.
  We kunnen nu eindelijk de twee andere virtuele web-sites configureren en testen ....