home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

SSH advanced 

 
bekijk eerst de volgende pagina's uit linux-inleiding:
 
http://linux800.be/inleiding/basic-services/ssh-client
http://linux800.be/inleiding/basic-services/ssh-server-inleiding
 

Opdracht:

ssh-oef-multiports
 • Werk virtueel; eerst op ubuntu20.04 daarna ook op RH8
 • zet het netwerk statisch
 • check ssh vanaf localhost
 • check ssh vanaf een bridged client
 • steek een extra netwerkkaart in (intnet) -- adres 172.16.xy.101
 • test vanaf een client in intnet (172.16.xy.123)
 • wijs vervolgens verschillende poorten toe: 
  • 22 in intnet
  • 54322 in bridged
  • 12722 op localhost (127.0.0.1)
 • test opnieuw via intnet / localhost / bridged
 • zet SElinux correct met semanage
 • zet de RH8 firewall correct met firewall-cmd
   
  1. test - installeer ssh-server
    
   Zet de netwerkkaart van je RH8 op bridged,
   Installeer ssh-server op RH8, (dat gebeurde waarschijnlijk al bij installatie)
   kijk naar de standaardconfiguratie: /etc/ssh/sshd_config:
     
   de /etc/ssh/sshd_config ziet er zonder kommentaar als volgt uit:
    
   HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
   HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
   HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
   SyslogFacility AUTHPRIV
   AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys
   PasswordAuthentication yes
   ChallengeResponseAuthentication no
   GSSAPIAuthentication yes
   GSSAPICleanupCredentials no
   UsePAM yes
   X11Forwarding yes
   UsePrivilegeSeparation sandbox   # Default for new installations.
   AcceptEnv LANG LC_CTYPE LC_NUMERIC LC_TIME LC_COLLATE LC_MONETARY LC_MESSAGES
   AcceptEnv LC_PAPER LC_NAME LC_ADDRESS LC_TELEPHONE LC_MEASUREMENT
   AcceptEnv LC_IDENTIFICATION LC_ALL LANGUAGE
   AcceptEnv XMODIFIERS
   Subsystem  sftp  /usr/libexec/openssh/sftp-server

    

  2. tweede netwerkkaart
    
   Plaats een tweede netwerkkaart in je virtual-server. Zet deze in intnet.
   Gebruik private adress 172.16.xy.101/16
   Zet je bridged-card ook statisch: 10.104.xy.101/16
    
   In RH8 ziet de netwerkconfig er als volgt uit:
   $ ifconfig
   enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
   inet 10.104.255.121 netmask 255.255.0.0 broadcast 10.104.255.255
   inet6 fe80::a00:27ff:fe70:2dee prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
   ether 08:00:27:70:2d:ee txqueuelen 1000 (Ethernet)
   RX packets 1614 bytes 168246 (164.3 KiB)
   RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
   TX packets 259 bytes 44155 (43.1 KiB)
   TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    
   enp0s8: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
   ether 08:00:27:e6:b3:14 txqueuelen 1000 (Ethernet)
   RX packets 130 bytes 21497 (20.9 KiB)
   RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
   TX packets 102 bytes 17988 (17.5 KiB)
   TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    
   lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
   inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
   inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
   loop txqueuelen 0 (Local Loopback)
   RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
   RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
   TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
   TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

   De netwerkkaart enp0s8 heeft in dit voorbeeld nu nog geen ip-address,
   We passen dit aan met ...
     
   $ sudo vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s8

   TYPE="Ethernet"
   BOOTPROTO="none"
   IPADDR=172.16.xy.101
   NETMASK=255.255.0.0
   IPV4_FAILURE_FATAL="no"
   IPV6INIT="yes"
   IPV6_AUTOCONF="yes"
   IPV6_DEFROUTE="yes"
   IPV6_FAILURE_FATAL="no"
   NAME="enp0s8"
   UUID="e0ecee8e-33ea-4c10-a0bf-f624e354165d"
   DEVICE="enp0s8"
   ONBOOT="yes"
   PEERDNS="yes"
   PEERROUTES="yes"
   IPV6_PEERDNS="yes"
   IPV6_PEERROUTES="yes"
   IPV6_PRIVACY="no"

   Zoek zelf uit hoe je in RH8 een uuid genereert voor je netwerkkaart, en stop die in je config.
    
    
   enp0s3 stond nog op DHCP, en moeten statisch worden ingesteld (laat hier je uuid staan):

   TYPE="Ethernet"
   BOOTPROTO="none"
   IPADDR=10.104.xy.101
   NETMASK=255.255.255.0
   GATEWAY=10.28.104.254
   DEFROUTE="yes"
   IPV4_FAILURE_FATAL="no"
   IPV6INIT="yes"
   IPV6_AUTOCONF="yes"
   IPV6_DEFROUTE="yes"
   IPV6_FAILURE_FATAL="no"
   NAME="enp0s3"
   UUID=15729269-1099-434d-a5f6-a80987fe68a1
   DEVICE="enp0s3"
   ONBOOT="yes"
   PEERDNS="yes"
   PEERROUTES="yes"
   IPV6_PEERDNS="yes"
   IPV6_PEERROUTES="yes"
   IPV6_PRIVACY="no"

    
   We herstarten on systeem en proberen nu in te loggen op het statische adres:

   $ ssh 10.28.101.14
   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
   @  WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!   @
   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
   IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
   Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
   It is also possible that a host key has just been changed.
   The fingerprint for the ECDSA key sent by the remote host is
   78:47:d7:3c:8e:34:3d:17:1e:ec:b6:8d:b4:ce:ae:66.
   Please contact your system administrator.
   Add correct host key in /home/user/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
   Offending ECDSA key in /home/user/.ssh/known_hosts:25
   remove with: ssh-keygen -f "/home/user/.ssh/known_hosts" -R 10.104.xy.101
   ECDSA host key for 10.104.xy.101 has changed and you have requested strict checking.
   Host key verification failed.

   we krijgen deze melding omdat we vroeger ditzelfde statisch adres gebruikten voor een andere machine.
   In de message hierboven zit echter de oplossing van dit probleem op de derde-laatste regel:
   "remove with: ssh-keygen -f ...".
   Dat doen we dan ook:
    
   $  ssh-keygen -f "/home/user/.ssh/known_hosts" -R 10.104.xy.101

   # Host 10.104.xy.101 found: line 25 type ECDSA
   /home/user/.ssh/known_hosts updated.
   Original contents retained as /home/user/.ssh/known_hosts.old

   En we hebben toegang.
   user@machine:~ > ssh 10.104.xy.101

   The authenticity of host '10.28.101.14 (10.28.101.14)' can't be established.
   ECDSA key fingerprint is 78:47:d7:3c:8e:34:3d:17:1e:ec:b6:8d:b4:ce:ae:66.
   Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
   Warning: Permanently added '10.104.xy.101' (ECDSA) to the list of known hosts.
   user@10.104.xy.101's password: x-x-x-x-x-x
   Last login: Fri Apr 29 10:02:07 2016 from 10.104.xy.101

    
   We moeten nog kijken of het netwerk nu goed staat:
   $ ifconfig

   enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
   inet 10.104.xy.101 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.104.255.255
   ...
   enp0s8: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
   inet 172.16.xy.101 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.16.255.255
   ...

   $ route -n

   Kernel IP routing table
   Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
   0.0.0.0     10.104.255.254 0.0.0.0     UG  100  0    0 enp0s3
   10.104.0.0   0.0.0.0     255.255.0.0   U   100  0    0 enp0s3
   172.16.0.0   0.0.0.0     255.255.0.0   U   100  0    0 enp0s8

   pingen vanaf bridged-client lukt:

   C:\>ping 10.104.xy.101
   Pingen naar 10.104.xy.101 met 32 byte gegevens:
   Antwoord van 10.104.xy.101: bytes=32 tijd<10 ms TTL=64
   Antwoord van 10.104.xy.101: bytes=32 tijd<10 ms TTL=64

   pingen vanaf de intnet-client lukt ook ...
    

  3. poort toewijzing
    
   • Wijs in sshd_config een poort 12722 toe aan netwerkkaart lo
   • Behoud poort 22 op de intnet kaart
   • Zet de bridged netwerkkaart van je server op poort 54322
     
    We passen sshd_configaan
    Er moeten (bovenaan) twee settings worden nagekeken:
     
   • Port zet poorten open
   • ListenAddress verbindt de poort(en) met ip-adressen
     
    # $OpenBSD: sshd_config,v 1.93 2014/01/10 05:59:19 
    # This is the sshd server configuration file. 
    # See sshd_config(5) for more information.
    # This sshd was compiled with 
    # PATH=/usr/local/bin:/usr/bin
    # snip ...
    # >>> IMPORTANT
    # >>> If you want to change the port on a 
    # >>> SELinux system, you have to tell
    # >>> SELinux about this change.
    # >>> semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp #PORTNUMBER
    #
    Port 22
    Port 12722
    Port 54322
    # Use these options to restrict which interfaces/protocols sshd will bind to
    #ListenAddress ::
    #ListenAddress 0.0.0.0
    ListenAddress 10.100.1.1:22
    ListenAddress 127.0.0.1:12722
    ListenAddress 10.28.101.14:54322
    ...

     
    Lees de commentaar in de header: we moeten SElinux inlichten over de extra poorten. Dat doen we als volgt:

    $ sudo yum install policycoreutils-python
    $ sudo semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 12722
    $ sudo semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 54322
    $ sudo semanage port -l | grep ssh_port_t
    ssh_port_t    tcp   54322, 12722, 22 

    herstart vervolgens ssh:
     
    $ sudo systemctl restart sshd
    en daarna kunne we een eerste test uitvoeren met netstat:
     
    $ netstat -vatn

    Active Internet connections (servers and established)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State   
    tcp    0   0 127.0.0.1:12722     0.0.0.0:*        LISTEN   
    tcp    0   0 10.28.101.14:54322   0.0.0.0:*        LISTEN   
    tcp    0   0 10.100.1.1:22      0.0.0.0:*        LISTEN   
    tcp    0   0 127.0.0.1:25      0.0.0.0:*        LISTEN   
    tcp    0   0 10.28.101.14:22     10.28.101.101:59252   ESTABLISHED
    tcp    0   0 10.28.101.14:22     10.28.101.101:59255   ESTABLISHED
    tcp    0   0 10.100.1.1:22      10.100.100.10:1029   ESTABLISHED
    tcp6    0   0 ::1:25         :::*          LISTEN 

     
    we testen vervolgens op localhost:
    $ ssh localhost

    ssh: connect to host localhost port 22: Connection refused
    [user@localhost ~]$ ssh localhost -p 12722
    The authenticity of host '[localhost]:12722 ([127.0.0.1]:12722)' can't be established.
    ECDSA key fingerprint is 78:47:d7:3c:8e:34:3d:17:1e:ec:b6:8d:b4:ce:ae:66.
    Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
    Warning: Permanently added '[localhost]:12722' (ECDSA) to the list of known hosts.
    user@localhost's password: 
    Last login: Fri Apr 29 11:07:58 2016

    De verbinding naar 172.16 via intnet werkt ook op poort 22:
    $ ssh user@172.16.30.101

    user@172.16.30.101's password: 
    Last login: Thu Feb 1 14:42:42 2018 from 10.104.255.239
    [user@RH8-30-101 ~]$ hostname
    RH8-30-101

     
    De verbinding via 10.104.xy.101 (onze verbinding met het internet) werkt echter niet -- we krijgen een time-out:
    $ ssh 10.104.xy.101 -p 54322
    ssh: connect to host 10.104.xy.101 port 54322: No route to host
     
    We moeten de RH8 firewall nog openzetten voor de poort 54322. dat doen we als volgt:
    $ sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=54322/tcp --permanent
    success
     
    daarna herstarten we de firewall met:
    $ sudo firewall-cmd --reload
    success
     
    Daarna werkt 10.104.xy.101:54322 wel:
    $ ssh 10.104.xy.101 -p 54322

    user@10.104.xy.101's password: 
    Last login: Thu Feb 1 15:30:21 2018 from 172.16.xy.123
    [user@RH8-xy-101 ~]$