home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

apache2-php-mysql (ubuntu server 16.04)

We gaan in deze oefening wordpress installeren in de default apache directory van een UBUNTU16.04 server. We testen vanaf een Mint19-client.
 

 1. netwerk
   
  De ubuntu-server heeft een buitenconnectie via NAT en DHCP in virtualbox,
  en een intnet verbinding ingesteld op 172.16.0.1/24
  We testen de website(s) op een mint19-client in virtualbox
  die alleen verbonden is met intnet op 172.16.0.2/24
   
  apache2-php

   
  Voor de static config van uw Mint kijk naar punt 3. van de onderstaande link,
  en disable network-manager,
  vervolgens vul je de /etc/network/interfaces correct in en herstart je je netwerk
   
  http://linux800.be/inleiding/basic-services/static-net-config
   

 2. software installatie
   
  op de server:
  $ sudo apt-get install apache2 php-mysql mysql-server php libapache2-mod-php7.0
   
  Na de installatie testen we de default website op ip-adres in firefox op mint19-client. We zien dan de standaard UBUNTU index.html.
   
 3. testen van php
   
  Op de server gaan we naar de /var/www/html directory, en we voegen een bestand index.php toe:
   
  $ cd /var/www/html
  $ sudo pico index.php
   
  We zetten het volgende in dit bestand:
  <html>
  <head></head>
  <body>
  <h2>Today is
  <?php
  echo date('l jS \of F Y h:i:s A');
  ?>
  </h2>
  <br /><br />
  <b>So who do you think you are, ...?</b>
  <br /><br />
  <i>
  <?php
  // print output
  $hostname=gethostname();
  echo "My name is $hostname but most people call me <b>The Server</b>!";
  ?>
  </i>
  </body>
  </html> 

  Als we nu op de client surfen naar http:\\172.16.0.1\index.php zouden we het volgende moeten zien:

  Today is Friday 3rd of June 2019 03:25:24 PM
  So who do you think you are, ...?
  My name is ubu1604-webs but most people call me The Server!

  Als je dit ziet werkt php. Als je daarentegen de code ziet, of als firefox vraagt het bestand op te slaan is er iets mis gegaan.
   

 4. wordpress
   
  We moeten wordpress downloaden vanaf onze server. Daartoe zoeken we een download (liefst een tar.gz) met een browser, en rechtsklikken we "copy link location". Daarna gaan we in onze ubuntu server en paste-n we de download-link achter wget.
   
  $ cd /var/www/html
  $ sudo wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
  --2020-06-03 15:32:50-- https://wordpress.org/latest.tar.gz
  Resolving wordpress.org (wordpress.org)... 66.155.40.250, 66.155.40.249
  Connecting to wordpress.org (wordpress.org)|66.155.40.250|:443... connected.
  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
  Length: 7770470 (7.4M) [application/octet-stream]
  Saving to: ‘latest.tar.gz’
  100%[====================================================>] 7,770,470  445KB/s  in 31s  
  2016-06-03 15:33:22 (243 KB/s) - ‘latest.tar.gz’ saved [7770470/7770470]

  Vervolgens unzippen we dit bestand met:
   
  $ sudo tar -xvzf latest.tar.gz

  wordpress/
  wordpress/wp-settings.php
  wordpress/wp-cron.php
  wordpress/wp-comments-post.php
  wordpress/wp-activate.php
  wordpress/wp-admin/
  wordpress/wp-admin/link-parse-opml.php
  wordpress/wp-admin/js/
  wordpress/wp-admin/js/editor.js
  wordpress/wp-admin/js/user-profile.min.js

  Onze website zit nu in de folder. We zouden nu wordpress kunnen installeren via firefox met URL http://172.16.0.1/wordpress/
   
  MAAR ... we moeten nog een database aanmaken en rechten toekennen aan een USER om wordpress te kunnen installeren ..
   

 5. mysql
   
  We gaan in de CLI van mysql ...
   
  $ mysql -u root -p mysql
  Enter password: x-x-x-x-x
  Reading table information for completion of table and column names
  You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
  Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
  Your MySQL connection id is 73
  Server version: 5.5.49-0ubuntu0.14.04.1 (Ubuntu)
  Copyright (c) 2000, 2016, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
  Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
   
  mysql> create database wpress;
  Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
   
  mysql> use wpress;
  Database changed
   
  mysql> CREATE USER 'wpuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'sdf12345';
  Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
   
  mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'wpuser'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
  Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
   
  mysql> exit;
  Bye

   

 6. wordpress install
   
  In firefox http://172.16.0.1/wordpress/
  ...
  Maar de install werkt niet, we krijgen een scherm waarin gevraagd wordt een config.php zelf in te vullen. Apache-php heeft blijkbaar nog geen schrijfrechten. Misschien helpt een chown:
   
  $ cd /var/www/html/
  $ sudo chown -R www-data:www-data wordpress
   
  ... en daarna lukt alles ...