home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

SSH & keys

 1. opzet
   
  Gebruik een ubuntu server en een linux mint client (beide in bridged of nat-netwerk).
  We genereren op de linuxmint client, op je standaard user account een public-private key paar.
  Zet daarna de public key op je servers,
  Zet tenslotte de private key op een tweede client (ook een lxmint) en kijk in punt 3 en 4 of die er ook mee op de server kan.
  [de private key blijft jouw eigendom, de public key zet je op de servers waarop jij mag werken ...]
   
 2. ubuntu server
   
  Op je ubuntu server configureer je een user ... met hetzelfde paswoord als op de mint ...
  • in de sshd (/etc/ssh/sshd_config)
  • op de server een poort 54322 toevoegen
  • op de server een listenaddress :
  • als je server-ipv4-adres = 192.168.248.78 wordt in de config het volgende toegevoegd:
    
   $ sudo vim /etc/ssh/sshd_config
    
   ...
   # The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
   # OpenSSH is to specify options with their default value where
   # possible, but leave them commented. Uncommented options override the
   # default value.
    
   Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf
    
   Port 22
   Port 54322
   ListenAddress 192.168.248.78:54322
   #AddressFamily any
   #ListenAddress ::
   ...

   daarna de ssh-service herstarten met:
    
   $ sudo systemctl restart ssh
   [sudo] password for user: *********
    
   en de service testen met ...:
   user@ubu22-02:~$ sudo systemctl status ssh

   ● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2024-02-22 20:37:22 UTC; 8s ago

    
    

 3. ssh-keygen: op de mint client
   
  Begin met de creatie van een key-paar:
   
  $ ssh-keygen
  Generating public/private rsa key pair.
  Enter file in which to save the key (/home/user/.ssh/id_rsa): < ENTER>
  Enter passphrase (empty for no passphrase): x-x-x-x-x
  Enter same passphrase again: x-x-x-x-x
  Your identification has been saved in /home/user/.ssh/id_rsa2.
  Your public key has been saved in /home/user/.ssh/id_rsa2.pub.
  The key fingerprint is:
  7e:c1:0d:b2:31:74:3a:26:68:74:6a:8a:fb:eb:6d:8e user@lap2012
  The key's randomart image is:
  +--[ RSA 2048]----+
  |  . . . .   |
  |  . + . o    |
  |  = . B .   |
  | . +  o B o   |
  |. .   S o .  |
  | .   .  .   |
  |.    . .   |
  | . o.  .    |
  | .E+o      |
  +-----------------+

   

 4. ssh-copy-id

  plaats de key vanuit de linux mint client op de ubuntu server met het volgende commando:
  $ ssh-copy-id [​-i .ssh/id_rsa.pub] [-p <portnr>] [<user-account>@]<destination>
   
  ... op je ubuntu server met externe poort 54322 en user-account "user"
  $ ssh-copy-id -p 54322 user@ip-adres-ubuntu
   

  /usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
  /usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
  user@10.28.101.14's password: x-x-x-x-x
  Number of key(s) added: 1
  Now try logging into the machine, with:  "ssh -p '54322' 'ip-adres-ubuntu'"
  and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

  We proberen vervolgens in te loggen:
  user@thismachine:~ $ ​ssh ip-adres-ubuntu -p 54322

  Last login: Fri Apr 29 13:20:37 2016 from 10.28.101.101
  [user@localhost ~]$ 

   

 5. root
   
  In de settings van sshd_config staat meestal
  PermitRootLogin prohibit-password
  Cre-eer een key-paar voor je root account en test via intnet van mint naar je lokale ubuntu/centos.

 6. putty & keys vanaf windows
   
  Om een private key te gebruiken met putty vanuit windows, moeten we deze converteren naar putty-formaat met de utility puttygen. Dit kan onder ubuntu/mint als volgt:
   
  $ cd ~/.ssh
  $ sudo apt-get install putty-tools
  $ sudo puttygen id_rsa -o id_rsa.ppk
  Enter passphrase to load key: x-x-x-x-x
  $ ls -l
  total 28
  -rw------- 1 user user 1766 Apr 29 13:18 id_rsa
  -rw------- 1 root root 1460 Apr 29 14:12 id_rsa.ppk
  -rw-r--r-- 1 user user 394 Apr 29 13:18 id_rsa.pub
  -rw------- 1 user user 6418 Apr 29 10:19 known_hosts
  -rw-r--r-- 1 user user 6418 Apr 29 09:44 known_hosts.old

  Je kan nu de id_rsa.ppk gebruiken in putty ...

  screen-shot-2013-05-15-at-8.31.44-am

   

 7. cloud (niet van toepeaasing)
   
  Vraag toegang aan je cloud servers (in-house) en (outside) aan de docent. Plaats hierop ook je public key en probeer in te loggen zonder paswoord.