home       inleiding       sysadmin       services       links       bash       werk       nothing      

ubuntu 18 netconfig ...

 
Als we net een server hebben gecloond, moet deze voorzien worden van een correcte ip-configuratie een nieuwe hostname, en een minimale update ...
 

 1. start je cloon
   
  • Zet je virtuele netwerk BRIDGED
  • Start je Machine
  • Test je toetsenbord (geef AZERTY12345 in als usernaam om te proberen - delete daarna de usernaam)
  • Login
  • Zoek daarna je ip-adres ...
   Last login: Fri May 18 09:20:37 2018
   user@ubu1804-c2c:~$ ifconfig
   enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
   inet 10.104.255.238 netmask 255.255.0.0 broadcast 10.104.255.255
   inet6 fe80::a00:27ff:fe36:3735 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
   ether 08:00:27:36:37:35 txqueuelen 1000 (Ethernet)
   RX packets 1631 bytes 458872 (458.8 KB)
   RX errors 0 dropped 133 overruns 0 frame 0
   TX packets 353 bytes 31459 (31.4 KB)
   TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

    

 2. login met ssh
   
  Met het hoger ip-adres (10.104.255.238), kunnen we via SSH inloggen op onze server.
  linuxuser@laptop2019:~$ ssh user@10.104.255.238
  user@10.104.255.238's password: 
  Welcome to Ubuntu 18.04 LTS (GNU/Linux 4.15.0-20-generic x86_64)
   
  * Documentation: https://help.ubuntu.com
  * Management:   https://landscape.canonical.com
  * Support:    https://ubuntu.com/advantage
   
  System information as of Fri May 18 09:22:41 UTC 2018
   
  System load: 0.21        Processes:       98
  Usage of /:  18.8% of 19.56GB  Users logged in:    1
  Memory usage: 13%        IP address for enp0s3: 10.104.255.238
  Swap usage:  0%
   
  Last login: Fri May 18 09:20:37 2018

  Als we inloggen met SSH staat ons toetsenbord automatisch goed.
  We kunnen gebruik maken van cut copy & paste in onze GUI-terminal.
  We kunnen waarschijnlijk werken met de FONT die we zelf willen ...
   

 3. software update
   
  Vooraleer onze net gemaakte kloon in gebruik te nemen is het belangrijk de software te updaten, met apt-get update en apt-get upgrade ...
   
  user@ubu1804-c2c:~$  sudo apt-get update
  [sudo] password for user: 
  Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
  Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease      
  Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease       
  Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease       
  Reading package lists... Done                         

  user@ubu1804-c2c:~$  sudo apt-get upgrade

  Reading package lists... Done
  Building dependency tree    
  Reading state information... Done
  Calculating upgrade... Done
  The following packages will be upgraded:
  python3-software-properties software-properties-common
  2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
  Need to get 32.7 kB of archives.
  After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
  Do you want to continue? [Y/n] y
  Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 software-properties-common all 0.96.24.32.2 [9916 B]
  ... 

   

 4. hostname
   
  Een kloon krijgt een nieuwe hostnaam alle je computers moeten een herkenbare en unieke naam hebben.
  Dit kunnen we in ubuntu 18 server manueel aanpassen als volgt:
   
  • editeer /etc/cloud/cloud.cfg en schakel de parameter
   preserve_hostname van false naar true
    
   $ sudo nano /etc/cloud/cloud.cfg
    
   cloud.cfg

    

  • editeer /etc/hostname en vervang de huidige hostnaam door de nieuwe ...
   ubu1804-001
  • editeer /etc/hosts en plaats je nieuwe hostnaam eerst achteraan de lijn beginnend met 127.0.0.1 en daarna achter de lijn die begint met ::1
   127.0.0.1    localhost.localdomain  localhost ubu1804-001
   ::1       localhost6.localdomain6 localhost6 ubu1804-001
    
   # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
   ::1   localhost ip6-localhost ip6-loopback
   fe00::0 ip6-localnet
   ff02::1 ip6-allnodes
   ff02::2 ip6-allrouters
   ff02::3 ip6-allhosts
  • herstart je ubuntu server ...
   user@ubu1804-c2c:~$ sudo init 6
   Connection to 10.104.255.238 closed by remote host.
   Connection to 10.104.255.238 closed.

   ... en maak opnieuw verbinding na een halve minuut ...

   linuxuser@laptop2019:~$ ssh user@10.104.255.238
   Last login: Fri May 18 09:22:42 2018 from 10.104.255.237
   user@ubu1804-001:~$ 

    

 5. indien nodig -- console toetsenbord corrigeren
   
  We spreken over het toesenbord in het virtualbox-venster. In een SSH sessie staat het toetsenbord ingesteld op de locale machine, dikwijls een LinuxMint of een windows client met BASH.
  Als je dan azerty12345 intikt en qwerty!@#$% krijgt als resultaat, kun je het toesenbord achteraf goed zetten met:
   
  $ sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
   
  Volg daarna de wizzzard ...
   
 6. indien nodig -- locale settings aanmaken
   
  Als je teveel meldingen krijgt van het type ...
  perl: warning: Setting locale failed.
  perl: warning: Please check that your locale settings:
  LANGUAGE = (unset),
  LC_ALL = (unset),
  LC_MONETARY = "de_BE.UTF-8",
  LC_ADDRESS = "de_BE.UTF-8",
  LC_TELEPHONE = "de_BE.UTF-8",
  LC_NAME = "de_BE.UTF-8",
  LC_MEASUREMENT = "de_BE.UTF-8",
  LC_IDENTIFICATION = "de_BE.UTF-8",
  LC_NUMERIC = "de_BE.UTF-8",
  LC_PAPER = "de_BE.UTF-8",
  LANG = "en_US.UTF-8"
  are supported and installed on your system.
  perl: warning: Falling back to a fallback locale ("en_US.UTF-8").
  locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory

  ... dan kun je die ongevaarlijke WARNINGS (het zijn geen errors) wegwerken als volgt: ...
   
  user@ubu1804-c2c:~$  sudo locale-gen de_BE.UTF-8

  Generating locales (this might take a while)...
  de_BE.UTF-8... done
  Generation complete.

   

 7. netwerk statisch met netplan
   
  Sedert ubuntu 17.10 (een versie zonder LTS) is de software die het netwerk regelt in ubuntu, ifupdown vervangen door netplan. De configuratie is dan ook anders dan in de 24 vorige server-versies van ubuntu.
   
  We werken als sudo in de directory /etc/netplan
   
  In deze directory vinden we na installatie slechts EEn bestand:
  user@ubu1804-001:~$ ls /etc/netplan/
  50-cloud-init.yaml

  in /etc/netplan/50-cloud-init.yaml vinden we hetvolgende:

  # This file is generated from information provided by
  # the datasource. Changes to it will not persist across an instance.
  # To disable cloud-init's network configuration capabilities, write a file
  # /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
  # network: {config: disabled}
  network:
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses: []
      dhcp4: true
      optional: true
  version: 2

  YAML is een populair alternatief voor HTML (https://en.wikipedia.org/wiki/YAML)
   
  Als we de extentie veranderen, wordt dit bestand niet meer gelezen bij opstart van netplan
  We renamen van dit bestand:
   
  $ sudo mv 50-cloud-init.yaml 50-cloud-init.yaml.old
   
  Vervolgens editeren we een nieuw bestand (naam vrij te kiezen, maar eindigend op .yaml)
   
  $ sudo vim /etc/netplan/10-network.yaml

  ## 10-network.yaml
  # My standard netconfig
  # For more info see 
  # man 5 netplan
  #
  # configuring enp0s3 in virtualbox
  network:
    version: 2
    renderer: networkd
    ethernets:
       enp0s3:
         dhcp4: no
         dhcp6: no
         addresses: [10.104.230.101/16]
         gateway4:  10.104.255.254
         nameservers:
             addresses: [8.8.8.8, 10.28.100.10]

   
  We save-en dit bestand en herstarten netplan als volgt:
   
  $ sudo netplan apply
   
  de indents voor de keywords zijn belangrijk. De volgende error $ sudo netplan apply Error in network definition //etc/netplan/10-network.yaml line 7 column 8: expected mapping heeft als oplossing de indentations te corrigeren
   
  .. en we testen vervolgens met ifconfig
   

  user@ubu1804-001:~$ ifconfig
  enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.104.230.101 netmask 255.255.0.0 broadcast 10.104.255.255
  ...

  mission accomplished
   

 8. netwerk statisch met /etc/network/interfaces (try netplan first)
   
  Indien netplan te veel mizerie veroorzaakt (static ipv6 -- andere) dan vervangen we de default software netplan door het bekende systeem (uit de ubuntu versies sedert 2010) ifupdown. We werken dan met het bestand /etc/network/interfaces
  Daartoe voeren we de volgende commando's uit:
   
  user@ubu1804-c2c:~$ sudo apt install ifupdown
  user@ubu1804-c2c:~$ sudo apt remove netplan.io
   
  vervolgens passen we het netwerk aan zoals in ubuntu 16
  http://linux800.be/inleiding/basic-services/static-net-config
  in het bestand /etc/network/interfaces
  auto lo
  iface lo inet loopback
   
  auto enp0s3
  iface enp0s3 inet static
  address 192.168.5.249
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.5.1

  De DNS-nameservers moeten we echter configureren in
  /etc/systemd/resolved.conf

  # This file is part of systemd.
  #
  # systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it
  # under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
  # the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or
  # (at your option) any later version.
  #
  # Entries in this file show the compile time defaults.
  # You can change settings by editing this file.
  # Defaults can be restored by simply deleting this file.
  #
  # See resolved.conf(5) for details
   
  [Resolve]
  DNS=8.8.8.8
  #FallbackDNS=
  #Domains=
  #LLMNR=no
  #MulticastDNS=no
  #DNSSEC=no
  #Cache=yes
  #DNSStubListener=yes